Pharma MKL eshop

Základní informace

 

Tyto obchodní podmínky se vzahují na smluvy uzavřené na dálku v e-shopu www.pharmamkl.sk mezi prodávajícím  a kupujícím podle Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně  spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

 

Prodávajícím  je: Pharma MKL s.r.o., Nám. SNP 3, Trnava 917 01. IČO 31335349, DIČ 2020311997. Tel. 0948 243 347, e-mail: pharma@pharmamkl.sk. Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37735/T.

 

Kupujícím je spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která při uzavíraní  a plnění  spotřebitelské  smluvy nevykonává v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí podle Obchodního zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je 1) Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, 2) Regionální úřad veřejného zdravotnictví Trnava, Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09 Trnava 9.

 

Objednávka a uzavření smlouvy

 

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje  za návrh na uzavření kupní smlouvypodle Občanského zákonníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

 

Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně veškerých daní. Prodávající je plátcem  DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou  uvedeny na stránce až při dokončení objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodaní zboží.

 

Platba za zboží

 

Predávající akceptuje platbu za objednané zboží nasledujícimi způsoby:

 

  • platba při prevzetí (dobírka).

 

Součástí  objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

 

 

Cena dodání (poštovné)

 

Prodávající  si účtuje nasledující ceny za dodání produktu (poštovné):

 

  • doručení kurýrem DPD do ČR: 162 Kč.

 

Při objednávce v celkové hodnotě nad 1950 Kč prodávající neúčtuje žádné poplatky za dodání produktů.

 

 

 

Dodání zboží

 

Jestli není  dodací lhůta uvedena při objednávce, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejdéle  do 30 dní. Obvyklá dodací lhůta v rámci SR jsou tři dni.

 

Zboží se považuje za převzaté kupujícim v okmžiku, kdy kupujíci nebo ním určená třetí osoba (s výnimkou dopravce) převezme všechny časti objednaného zboží, nebo jak se a) produkty objednané kupujícim v jedné objednávce dodají oddeleně, okamžikem prevzetí zboží, který byl dodaný jako poslední, b) dodává produkty skládájící se z vícerých dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) produkty dodává opakovaně podle  vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného produktu.

 

 

Reklamační řád

 

Prodávající je zodpovědný za vady, které má zboží při převzetí kupujícímu. Při věcech prodávaných za nižší cenu nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednána nižší cena.  Jestliže nejde o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, zodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzatí věcí v záruční době (záruka).

 

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Jesliže je na prodávané věci, jejím  obale nebo návodě k ní připojena vyznačená lhůta na použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.

 

Záručný list se vystavuje na žádost kupujícíceho. Na uplatnení reklamace postačuje doklad o zakoupení.

 

Jestliže  má zboží vadu, kterou je  možno odstranit, má kupujíci právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstráněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstrani.

 

Kupujíci by však neměl dále používat věc, na které zjstil vadu. Pokud se jedná  o vady, které se vyskytnou po zakoupení , je třeba vytknou tyto vady  bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejdéle  do skončení záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikná.

 

Nejde o vadu, pokud z povahy předané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a kdy při obvyklém užívaní takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebovaní  ješte před uplynutím záruční doby.

 

Kupující může na místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud  se vada týká jen části věci, výměnu části pokud tímto prodávajícímu nevzniknou nepřimeřené náklady vzhledem  na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající  může vždy místo odstranění  vady vyměnit vadnou věc za nepoškozenou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat  jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo  má právo od smlouvy odstoupit. Tyto stejná práva náleží kupujícímu,pokud jde sice o odstranitelné vady,ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad přesto řádně užíva. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupujíci právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uvedený jiný záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo  v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servise. Záruční servis je povinný opravu vykonat ve lhůtě nejdéle  do 30 dní.

 

Pokud dojde k výměně, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nové věci. To stejné platí,pokud dojde k výměně části výrobku, na kterou byla poskytnuta záruka.

Vyřízením věci se rozumí ukončení reklamačního řízení a odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením  zakoupené ceny výrobku, vyplacením  přimeřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo o její důvodné zamítnutí.

 

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději  do 3 pracovných dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvedněných případech, pokud se však vyžaduje složité technické  zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejdéle do 30 dní ode dne uplatění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možno reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace  však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek..

 

Pokud kupující uplatní reklamaci výrobku v období prvních 12ti měsíců od koupě ,může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohedu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujího požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinný poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejdéle  do 14 dní ode dne vyřízení reklamace.Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě,prodávající ji zamítl,prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede,komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jako všechny osatní  s tímto souvisejícící účelně vynaložené náklady přijímá prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným způsobem prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit opětovně, po dobu vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne.Prodávající je povinný kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení,jako všechny s tím souvicející účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možno zamítnout.

 

Prodávající je povinný při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamce uplatněná e-mailem,prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení dodat ihned, musí jej doručit bez zbytečného odkladu,nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace;potvrzení o uplatění reklamace se nemusí doručovat,pokud  kupující  má možnost poukázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

 

 

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 

Kupující je oprávněný odstoupit od smlouy bez udání důvodů do  14 dní ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít jen spotřebitel.

 

Zboží se považuje za převzaté okamžikem,kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s vyjímkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo když se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodají odděleně,okamžikem převzetí zboží,který byl dodaný jako poslední, nebo b)dodání zboží skládajících se z více dílů nebo kusů,okamžikem převzetí posledního dílu či posledního kusu ,nebo c)zboží se vydává opakovaně po dobu časem vymezeného období,okamžikem převzatí prvního dodaného zboží.

 

Kupující může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před začátkem uplynutí vypovědní lhůty na odstoupení od smlouvy.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy,předmětem které je prodej zboží uzavřeného v ochraném obalu,který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienyckých důvodů a u kterého byl ochranný obal po dodání   porušený – například kosmetika nebo výživové doplňky,u kterých ochranný obal (fólie, uzávěr a pod.) kupujíci otevřel alebo narušil.

 

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě nebo jen na trvalém nosiči (napr. e-mailom),případně odesláním vyplněného formuláře,který je dostupný na https://pharmamkl.cz/docs/formular_na_odstupenie_zmluvy_pharmamkl.sk.pdf

 

Právo na odstoupení od smlouvy je možné uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14ti denní lhůty.

Po doručení oznámení o odstoupení smlouvy předávající vrátí nejpozději do 14ti dní kupujícímu všechny platby,které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní,vrácení dokladů na dopravu,dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako ji použil kupující při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném zbůsobu vrácení platby.

 

Prodávající není povinný uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlacinější běžný způsob doručení nabídnutý prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení,které si zvolil kupující, a náklady na nejlacinější běžný způsob doručení nabídnutý prodávajícím.

 

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinný vrátit kupujícímu  platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo než kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, pakliže prodávajícící navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím ním pověřené osoby.

 

Kupující je povinný nejpozději do14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu nebo pověřené osobě na převzetí zboží.Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží vráceno na přepravu nejpozději v poslední den lhůty.

 

Při odstoupení od smlouvy přijímá kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také na náklady na vrácení zboží, který vzhledem k jeho povaze není možné vrátit poštou.

 

Kupující je zodpovědný za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházením se zbožím, které je nad rámec se zacházením potřebného na zjištění  vlastností a funkčnost zboží.

Kupujíci má po doručení zboží možnost odskoušet jeho funkčnost,nemůže však zboží používat, jakmile odstupuje od smlouvy. Za účelem jeho povahy, charakteristiky a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, který mu byl umožněný v „kamenném‘‘ obchodě . Od kupujícího se vyžaduje, aby po čase lhůty na odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivostí.

 

 

 

Alternativní řešení sporů

 

Nakupující –spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu(např. e-mailem),jak mile není spokojený se způsobem, se kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci a nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Jestliže prodávající odmítne na tuto žádost zamítavě a nebo mu na ní neodpoví do 30ti dní od jejího podání, spotřebitel má právo podat žádost na začátek alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS je možné najít na stránce Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstanání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebietelem a prodávajícím, vyplývající  ze spotřebitelské smlouvy nebo související se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jem smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká těch sporů,kde hodnota sporů   nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začátek alternativního sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití na plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouvy je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího .Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem, který je potřebný na uravření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou při nákupup v e-shopu prodávajícího.Pokud kupující  neposkytne veškeré požadované osobní údaje prodávajícímu,může to mít za důsledek neuzavřetí kupní smlouvy.

 

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpacovává pouze osobní údaje nevyhnutelné  k uzavření spotřebitelské smlouvy.

 

Prodávající zparcovává běžně osovní údaje kupujícího.

 

Osobní údaje kupujícího jsou v informačním systému prodávajícího ochovávany maximalně 10 let.

 

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu  na web stránce  internetového obchodu, v zákaznícké sekci, po prihlášení, nebo  jinou formu (e-mailem, písemně).

 

Osobní údaje můžou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuté třetím osobám- doručovacím společnostem( kurýr) a společnosti, která zpracováva účetní doklady..

 

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

 

Prodávající může zpracovávat osobní údaje na marketingové účely ( například při odesílání  newslettru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích a pod.) aj bezpředcházejícího souhlasu kupujícího.Pro tento účel prodávající zpracovává nevyhnutelné údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, emailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním osobní údajů na marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit např. odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newslettru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové zprávě. Osobní údaje využívané využívané na marketingové účely nebudou poskytnuté třetím stranám, taktéž nebudou zveřejněné.

 

Kupující má právo získat od prodavajícího potvrzení o tom,jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího.Kupující má právo získat přístup k takovým to údajům a též na jaký účel se zpracovávají, které kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, nebo zda neexistuje automatizované individuální rozhodování  vrácení profilování.

 

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů kupujícího  je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující sám požádád bude zpoplatněné jako administrativní poplatek ve výši  130 Kč.

 

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může požadovat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zapracování těchto osobních údajů. Kupující může mít také námítku ke zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné i pro účely archivace  (pro splnění povinnosti prodávajícího  na základě právních předpisů SR,například uchování účetních dokladů po dobu 10ti let).Jestliže bude žádat kupující o výmaz osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

 

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost jeho osobních údajů, a to v čase umožňujícím prodávajícímu ověřit správnost osoních údajů.

 

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve struktuovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní  údaje jinému provozovateli, pokud je toto technicky možné. Kupující má právo namítat, jakým způsobem se jeho osobní údaje  zpracovávají ne účely přímého marketingu.Takto může namítat, jakým způsobem se zpracovávají osobní údaje oprávněného pro účel prodávajícího.

 

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat  Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na začátek konání řízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedené informace o ochraně osobních údajů se týkají i předsmluvních vztahů (tj. Registrace v e-shopech za účelem budoucího nákupu nebo například vyžádání dopytu, cenové nabídky nebo informacích o zboží a službách prodávajícího).

 

Cílem zabezpečit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory –cookies,pomocí kterých internetový obchod může na určitý čas uchovávat údaje o činnosti a nastaveních ( např. přihlašovací jméno,jazyk,velikost písma, a pod).  Internetový obchod prodávajícího používá soubory –cookies na zapamatování si uživatelského nastavení kupujícího ). Internetový obchod prodávajícího  používá  soubory cookies na zapamatování si na internetovém obchodě, případně pro marketingové účely.Kupující může veškeré soubory použít cookies na zapamatování si požitelných nastavení kupujícího i pro nevyhnutelnou  funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubory cookies uložené v jeho zařízení vymazat  a popřípadě internetový prohlížeč nastavit tak, aby znemožnil ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset manuálně upravovat některé nastavení nebo funkce internetového obchodu nemusí fungovat.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.